Algemene leveringsvoorwaarden

Inleiding

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kraamzorg Lief gesloten zorgovereenkomsten. Inschrijving kan plaatsvinden door middel van het door Kraamzorg Lief vastgestelde formulier (online) of telefonisch. De zorgovereenkomst komt tot stand, nadat de benodigde gegevens telefonisch, schriftelijk of online door Kraamzorg Lief zijn ontvangen. De cliënt zal voor het tot stand brengen van de zorgovereenkomst en de uitvoering daarvan aan Kraamzorg Lief de benodigde gegevens verstrekken.

Artikel 1.Annulering

Annulering van de zorg kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.
Indien een zorgovereenkomst op medische gronden wordt geannuleerd, dan zijn geen annuleringskosten verschuldigd.

Annuleren van de overeenkomst kan binnen twee weken na inschrijving kosteloos.

 Bij annulering van de overeengekomen kraamzorg langer dan 2 weken na de inschrijving via de website, wordt € 180,00 administratie & inschrijvingskosten in rekening gebracht.

 

Indien u de gehele kraamperiode in een kraamhotel (geen ziekenhuis) verblijft, dan zijn wij genoodzaakt om alsnog de annuleringskosten van 75 euro in rekening te brengen.

Artikel 2. Opzegging

Kraamzorg Lief kan de zorgovereenkomst tijdelijk stopzetten of definitief beëindigen; dit is het geval wanneer cliënt, huisgenoten of bezoekers gedrag vertonen dat voor de kraamzorgverlener onacceptabel is of wanneer de arbeidsomstandigheden zo slecht zijn dat de gezondheid en/of veiligheid van de kraamzorgverlener niet kunnen worden gegarandeerd.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

Schade veroorzaakt door de kraamverzorgster dient zo spoedig mogelijk, uiterlijk een week na het beëindigen van de kraamperiode, schriftelijk bij de directie van kraamzorg Lief te worden gemeld. Het eigen risico bij schade bedraagt € 150.
Kraamzorg Lief draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van hulpmiddelen en andere materialen voor zover niet op advies van kraamzorg Lief aangeschaft.

Het is de kraamverzorgster niet toegestaan zorgtaken uit te voeren ten behoeve van kinderen die niet tot het kraamgezin behoren.

Artikel 4.

  1. Zo spoedig mogelijk na een incident informeert Kraamzorg Lief cliënte over:

a. de aard en de oorzaak van het incident;

b. of en welke maatregelen zijn genomen om soortgelijke incidenten te voorkomen.

  1. Als een incident gevolgen heeft voor de gezondheidstoestand van de cliënte en/of de pasgeborene, bespreekt de kraamverzorgende dit meteen met de verloskundige.
  2. De kraamverzorgende verleent adequate kraamzorg op instructie van de verloskundige teneinde de gevolgen van het incident voor de cliënte en/of de pasgeborene te beperken.
  3. In geval een incident direct om ingrijpen vraagt, handelt de kraamverzorgende direct en meldt dit zo spoedig mogelijk aan de verloskundige.
  4. De kraamzorgorganisatie zorgt voor adequate melding van incidenten in de daarvoor vastgestelde registratiesystemen.

Artikel 5. Beëindiging van de overeenkomst.

De overeenkomst eindigt:

a. door opname van de cliënte in een ziekenhuis als deze niet binnen 10 dagen na de bevalling uit het ziekenhuis terugkeert en de pasgeborene gedurende deze 10 dagen geen kraamzorg nodig heeft, tenzij de cliënte aanvullend verzekerd is voor uitgestelde kraamzorg;

b. door opname van de pasgeborene in een ziekenhuis als deze niet binnen 10 dagen na de bevalling uit het ziekenhuis terugkeert en de cliënte geen kraamzorg nodig heeft gedurende deze 10 dagen, tenzij de cliënte aanvullend verzekerd is voor uitgestelde kraamzorg;

c. bij wederzijds goedvinden wat schriftelijk wordt vastgelegd;

d. door overlijden van de cliënte als de pasgeborene geen kraamzorg nodig heeft;

e. door overlijden van de foetus of pasgeborene als de cliënte geen kraamzorg nodig heeft;

f. op basis van medische gronden bij de cliënte;

  1. Indien de cliënte de overeenkomst anders dan op basis van bovenstaande onderdelen eenzijdig opzegt, kan het kraambureau annuleringskosten in rekening brengen.

Artikel 6. Inzet kraamverzorgende in opleiding / stagiare

Kraamzorg Lief is een erkend leerbedrijf, hetgeen betekent dat de zorg (mede)geleverd kan worden door een kraamverzorgende in opleiding dan wel een stagiaire. Indien de zorg door een kraamverzorgende in opleiding dan wel stagiaire (mede) wordt geleverd, zal professionele Kraamzorg Lief de cliënte daarover informeren.